கிங்கிலர் காலவரிசை - தங்கம்

பேட்ரிக் ரோத்ஃபஸின் கிங்க்கில்லர் குரோனிக்கிள் உரிமம் பெற்ற நகைகள்.
பேட்ரிக் ரோத்ஃபஸ் இந்த வரிக்கான ஒவ்வொரு நகைகளுக்கான வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் தீவிரமாக பங்கேற்கிறார்.

9 பொருட்கள்

9 பொருட்கள்