கிங்கிலர் காலவரிசை | படாலி நகைகள்

கிங்கிலர் காலவரிசை நகை

பேட்ரிக் ரோத்ஃபஸின் கிங்க்கில்லர் குரோனிக்கிள் உரிமம் பெற்ற நகைகள்.
இந்த வரிக்கான கிங்க்கில்லர் நகைகளின் ஒவ்வொரு துண்டுக்கும் வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் பேட்ரிக் ரோத்ஃபஸ் தீவிரமாக பங்கேற்கிறார்.

24 பொருட்கள்

24 பொருட்கள்