வளிமண்டலங்களின் விழிப்பு

லிலா போவனின் அதிகாரப்பூர்வமாக உரிமம் பெற்ற நகைகள் கழுகுகளின் விழிப்பு மற்றும் ரேவன்ஸின் சதி, புத்தகங்கள் நிழல் தொடர்.

"கழுகுகளின் விழிப்பு", "ராவன்ஸின் சதி" மற்றும் அதில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள், பொருள்கள் மற்றும் இடங்கள் ஆகியவை பதிலி நகைகளுக்கான உரிமத்தின் கீழ் டெலிலா எஸ். டாசனின் பதிப்புரிமை. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

2 பொருட்கள்

2 பொருட்கள்